STUDERANDERÄTT

HemStudier — Studeranderätt

OBS: Alla länkar som leder bort från www.svefi.net öppnas i ny flik / nytt webbläsarfönster.

 

Studeranderätt

— Om folkhögskolestuderandes rättigheter.

Länk till den folkhögskolestuderandes rättigheter på folkhogskola.nu

Svefis studeranderättsliga standard

— En summering av de punkter Svefi måste uppfylla samt var informationen finns att läsa.

1. Information innan den studerande är antagen

Intresserade ska av skolans webbplats och övrig kursinformation kunna ta del av följande:

 

Mål med utbildning

Svefis utbildningar beskrivs utförligt på respektive kurs webbsida. Samtliga kursers webbsidor finns samlade på www.svefi.net/studier.

 

Huvudmannens profil

Information om Svefis styrelse och organisation finns på www.svefi.net/om-svefi#svefis-styrelse.

 

Statens syften

Information om statens syften med folkbildningen finns att läsa på www.folkbildning.net.

 

Avgifter och kostnader under studietiden

Information om material- och teknikavgiften inför de olika utbildningarna finns specificerade i faktafältet som kan fällas ut i beskrivningen av varje utbildning.

Material- och teknikavgiften ska vara betald innan läsåret börjar. Avgiften återbetalas ej om studierna avbryts.

Utbildningarna finns samlade på www.svefi.net/studier.

 

Antagningsprocess

Svefis process för antagning av sökande till kurserna finns att läsa på www.svefi.net/rutiner#antagningsprocess.

 

Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen

Riktlinjer för hur intyg och studieomdömen delas ut finns att läsa på www.folkhogskola.nu.

Intyg gäller främst särskilda kurser.

Omdömen gäller främst allmänna kurser.

 

Deltagarinflytande

För oss är det viktigt att du som deltagare har stor möjlighet att påverka din vistelse på skolan.

Du får möjlighet till påverkan bl.a. via:

– Klassmöten/veckomöten
– Veckoreflektioner
– Utvecklingssamtal
– Termins- och läsårsutvärdering
– Skolgemenskapsgruppen (SG)
– Deltagarenkät, FB Kvalitet
– Individuell anpassning av studierna

 

Policies och övriga villkor för vistelsen på skolan

Information om Svefis riktlinjer gällande ex. skolgång, boende, alkokol- och drogmissbruk samt diskriminering finns att läsa på www.svefi.net/rutiner.

2. Information vid utbildningsstart

En studerande ska i samband med utbildningsstart ha tillgång till följande information:

 

Utbildningansvarig lärares namn och kontaktuppgifter

De utbildningsansvarigas namn och kontaktuppgifter delas ut vid antagning till kurs.

Informationen hittas även på respektive kurs webbsida.

Samtliga kursers webbsidor finns samlade på www.svefi.net/studier.

 

Utbildningsplan och schema/arbetsplan

Utbildningsplanen och schemat delas ut vid kursstart.

 

Terminstider och ledigheter

Information om ledigheter delas ut vid kursstart.

Terminstider finns specificerade i faktarutan som kan fällas ut i beskrivningen av respektive kurs .

Samtliga kursers webbsidor finns samlade på www.svefi.net/studier.

 

Riktlinjer och villkor för intyg, studieomdömen och behörigheter

Riktlinjer inför hur intyg, studieomdömen och behörigheter delas ut finns att läsa på www.folkhogskola.nu.

Intyg gäller främst särskilda kurser.

Omdömen gäller främst allmänna kurser

 

Frånvaroregler

Svefis regler gällande frånvaro finns att läsa på www.svefi.net/rutiner#franvaro.

 

Rapporteringssystem till t. ex. CSN

Svefis expedition rapporterar alla deltagares namn, kursnamn och studiegrad till CSN vid skolstart / påbörjad kurs.

 

Försäkringar

Svefi tecknar försäkringsskydd för deltagaren. Information om försäkringen delas ut vid antagning.

Boende i Svefis internat måste ha en egen hemförsäkring

 

Vad deltagaren själv ska tillhandahålla, t. ex. litteratur

Deltagare meddelas om studiematerial vid kursstart. Materialet uppdateras kontinuerligt.

 

Tillgång och villkor för användning av utrustning och utbildningsrelaterade utrymmen

Avtal för rättigheter och ansvar gällande datoranvändning på Svefi undertecknas av deltagaren vid kursstart. Övrig information gällande utrustning och utbildningslokaler delges vid kursstart.

 

Etiska regler och ansvar vid användning av Internet i skolans lokaler

Etiska regler och ansvar vid användning av Internet i skolans datorer ingår i datoravtalet som
undertecknas av deltagaren vid kursstart.

 

Rutiner gällande disciplinära problem

Datorbruk
— Om en deltagare bryter mot de överenskommelser som undertecknats vid datoravtalet stängs deltagaren av från tillgång till datorsalar och skolans datornätverk under fem dagar.

Fusk
— Om en deltagare kopierar av annan person framtaget material eller fuskar på annat vis gäller rutinerna gällande fusk. Se www.svefi.net/rutiner#fusk.

Diskriminering, hot, trakasserier och kränkande behandling
— Vid olika former av diskriminering, hot, trakasserier eller kränkande behandling gentemot andra deltagare eller skolans personal utfärdas varning. Vid upprepade varningar avstängs deltagaren från skolans undervisning. Diskrimineringspolicyn finns på www.svefi.net/rutiner#discipilinara.

Drog- och alkoholproblematik
— Se rutinerna gällande droger respektive alkoholproblem, ovan.

Brott mot reglerna vid boende på Svefis internat
— Boendereglerna delas ut vid hämtning av nyckel till rummet varvid deltagaren även skriver på ett hyresavtal. Upprepade brott kan medföra avskiljning från bostaden. Boendereglerna finns även att läsa i rutan Info för studerande på sidan www.svefi.net/studier.

3. Deltagarinflytande och studeranderätt

Deltagarinflytande

På Svefi folkhögskola ger vi flera möjligheter till deltagarinflytande.

 • Klassmöten / veckomöten: genomförs en gång per vecka. Information ges av kursansvarig/lärare. Du som deltagare har möjlighet att lyfta viktiga frågor för dig.
 • Veckoreflektioner: varje vecka lämnar du in dina reflektioner. Du reflekterar över din utbildning, din prestation samt om allmänna frågor/saker som berör din vistelse på skolan.
 • Utvecklingssamtal: genomförs två gånger per år, du får möjlighet att tycka till om dina studier samt din tid på skolan. Du får återkoppling angående hur det går för dig i de olika ämnena.
 • Termins- och läsårsutvärdering: i de skriftliga utvärderingarna får deltagarna möjlighet att tycka till om utbildningen samt om övrig verksamhet.
 • Skolgemenskapsgruppen (SG): gruppen träffas c:a en gång per månad. Varje kurs representeras av en deltagare. Lärarrepresentanter och rektor deltar också. Deltagargruppen kan framföra sådant som bör lyftas upp till sin SG-representant.
 • Deltagarenkät, FB Kvalitet: du får möjlighet att lyfta fram dina åsikter i enkäten. Du får också möjlighet att påverka de eventuella åtgärder som bör genomföras. Resultatet utgör underlag för redovisning till styrelse och för fortsatt verksamhetsutveckling.
 • Individuell anpassning: vi tar hänsyn till dina behov och önskemål vid utformning av studierna.

 

 

Studeranderätt 

Om du som deltagare på Svefi är missnöjd med någonting, t ex kvaliteten på utbildningen eller brister i lokaler/utrustning, kan du följa dessa steg för att framföra ditt klagomål:

 1. Deltagaren kontaktar den kursansvariga.
 2. Om den kursansvariga inte kan lösa problemet skall den kursansvariga hänvisa deltagaren till rätt person.
 3. Om problemet ej åtgärdas kontaktas rektor.
 4. Om problemet kvarstår ska rektor ta upp ärendet med styrelsen.
 5. Om deltagaren upplever att problemet fortfarande kvarstår kan han eller hon göra en skriftlig anmälan till:
  FSR:www.folkhogskola.nu >
  Om folkhögskola >
  Att studera på folkhögskola >
  Studeranderätt >
  Folkhögskolornas studeranderättsliga råd

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd

— Om folkhögskolestuderandes rättigheter.

Länk till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd på folkhogskola.nu

Statens syften med folkbildning

— Om vad folkbildningsverksamheten får statsbidrag för.

Länk till de fyra syftena på folkhogskola.nu

Finansiering av studier

— Om ekonomiskt stöd och bidrag gällande studerande vid folkhögskola.

Länk till folkhogskola.nu: För dig under 20 år

Länk till folkhogskola.nu: För dig över 20 år

Riktlinjer för studieomdömen och behörigheter

— Om vad studieomdömen vid folkhögskolor grundas på.

Länk till riktlinjerna på folkhogskola.nu

Antagningsprocess

— Om Svefis process gällande antagning av sökande.

Länk till antagningsprocessen

Principer för antagning och urval av sökande

— Om de punkter som följs vid antagning och urval av sökande.

Länk till principerna för antagning och urval av sökande

Om en kurs upphör eller ställs in

— Vad som händer om en långkurs upphör eller ställs in.

Länk till vad som händer om en kurs upphör eller ställs in

Utvärderingar

— Om hur deltagaren och lärarna utvärderar skolgången.

Länk om hur deltagaren och lärarna utvärderar skolgången

Rutiner gällande frånvaro

— Om Svefis rutiner gällande frånvaro.

Länk till Svefis rutiner gällande frånvaro

Rutiner gällande klagomål

— Om hur du kan göra ifall du är missnöjd med exempelvis kvaliteten på utbildningen eller skolans lokaler.

Länk till rutinerna gällande klagomål

Rutiner gällande disciplinära problem

— Om Svefis rutiner gällande disciplinära problem, exempelvis brott mot datoranvändaravtalet eller vid kränkande/hotfullt beteende.

Länk till rutinerna gällande disciplinära problem

Rutiner för öppenhet och arkivering

— Om Svefis rutiner gällande arkivering av intyg och inskickade handlingar samt av öppenhet gällande verksamheten och deltagare.

Länk till rutinerna gällande öppenhet och arkivering

Svefis deltagarvårdplan och rutiner för deltagarvård

— Om Svefis vårdplan för kursdeltagarna samt rutinerna gällande denna.

Länk till deltagarvårdplan
Länk till rutiner gällande deltagarvård

Pedagogiskt stöd samt tillgänglighet vid funktionsnedsättning

— Om pedagogiskt stöd samt tillgänglighet för deltagare med funktionsnedsättning.

Länk till rutinerna gällande pedagogiskt stöd och tillgänglighet

Deltagarinflytande

— Om hur du som deltagare kan påverka dina studier vid Svefi.

Länk till hur deltagare kan påverka studierna vid Svefi

Huvudmannens profil

— Om Svefis huvudman.

Länk till Svefis styrelse