RUTINER, PROCESSER OCH ÅTGÄRDER

HemStudier — Rutiner, processer och åtgärder

Här samlas de rutiner, processer och åtgärder som används och finns tillgängliga på Svefi. Använd länkarna för att snabbt bläddra till de olika styckena.

 

Antagningsprocess till kurserna

Principer för antagning och urval av sökande

Om en kurs upphör eller ställs in

Utvärderingar

Pedagogiskt stöd samt tillgänglighet vid funktionsnedsättning

Rutiner gällande frånvaro

Rutiner gällande klagomål och överklagande av beslut

Rutiner gällande disciplinära problem

Rutiner för öppenhet och arkivering

Deltagarvårdplan

Rutiner gällande deltagarvård

Deltagarinflytande

 

 

 

Antagningsprocess till kurserna

 1. Den sökande har fått information om Svefis kursutbud.
 2. Den sökande skickar in ansökan via Svefis webbplats eller via brev.
 3. Ansökningstiden går ut.
 4. Den kursansvariga läraren kallar den sökande till antagningsprov och/eller kontrollerar den sökandes angivna referenser (beroende på den sökandes kursval).
 5. I samråd med en kollega behandlar den kursansvariga läraren ansökningarna.
 6. Besked om huruvida den sökande blivit antagen eller ej skickas ut. Anmälningsavgift skickas ut till de antagna.
 7. Den sökande bekräftar sin studieplats samt betalar in anmälningsavgift.
 8. Skolstarthandlingar och faktura för serviceavgift skickas ut

 

 

Principer för antagning och urval av sökande

Urvalet av sökande som antas till kurserna görs i regel efter den sökandes:

 • Potential/motivation
 • Intresse inom kursens huvudsakliga ämnen
 • Realistiska mål

Sökande som dessutom är i behov av behörighetskomplettering prioriteras.

 

 

Om en kurs upphör eller ställs in

Om en kurs upphör eller ställs in återbetalas den inbetalda material- och teknikavgiften. Deltagaren erbjuds även möjlighet att påbörja en ersättningskurs.

 

 

Pedagogiskt stöd samt tillgänglighet vid funktionsnedsättning

Tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning:

• Ramper och hissar finns tillgängliga vid behov.
• Synskadade tillåts ha ledarhundar på skolan.
• De flesta av Svefis lokaler är anpassade för personer med funktionsnedsättningar (exempelvis toaletter och ingångar till lokaler).

Svefi erbjuder både materiellt och pedagogiskt språkligt stöd till personer med funktionsnedsättningar.

 

 

Utvärderingar

Under läsåret genomför deltagarna både muntliga och skriftliga utvärderingar av kurserna och skolgången i allmänhet.

Lärarkollegiet utvärderar enskilda deltagare vid mitterminsutvärdering. Kursansvariga lärare samtalar även enskilt med deltagarna.

Alla deltagare lämnar en skriftlig utvärdering av läsåret, som gås igenom vid ett lärarråd. Åtgärdsplan upprättas.

Övriga uppföljningar och utvärderingar utförs, exempelvis FB-enkät.

 

 

Rutiner gällande frånvaro

 1. Deltagaren skall meddela frånvaro till expeditionen senast kl. 08:15 varje dag. Deltagaren meddelar frånvaro via Schoolsoft (app eller webbsida), eller till e-post info@svefi.net.
 2. Ansvarig handledare antecknar närvaro på lektionerna.
 3. Upprepad frånvaro tas upp på lärarmöte och protokollförs.
 4. Vid fortsatt upprepad frånvaro och/eller upprepade sena ankomster förs samtal mellan kursansvarig och deltagare. Samtalet skall dokumenteras skriftligt och bevittnas av båda parter med underskrift.
 5. Deltagare erhåller skriftlig varning samt diskussion med kursansvarig och rektor om ev. sänkt studietakt eller avskiljande från studier. Varningen skall dokumenteras skriftligt och bevittnas av alla parter med underskrift.
 6. Sänkt studietakt införs i överenskommelse med deltagaren då frånvaron är så hög att heltidsstudier inte kommer att kunna godkännas, men att deltidsstudier, minimum 25%, kommer att kunna godkännas. CSN meddelas om förändringar i studietakt.
 7. Avskiljande från studier sker då frånvaron är så hög att heltidsstudier inte kommer att kunna godkännas och deltagaren inte är intresserad av sänkt studietakt, eller då frånvaron är så hög att sänkt studietakt inte är möjlig. CSN meddelas om avbrott i studier.

För detaljerad information, se PDF-filen “Handlingsplan för frånvaro och disciplinära åtgärder“.

 

 

Rutiner gällande klagomål och överklagande av beslut

Om du som deltagare på Svefi är missnöjd med någonting, t ex kvaliteten på utbildningen eller brister i lokaler/utrustning, kan du följa dessa steg för att framföra ditt klagomål:

 1. Deltagaren kontaktar den kursansvariga.
 2. Om den kursansvariga inte kan lösa problemet skall den kursansvariga hänvisa deltagaren till rätt person.
 3. Om problemet ej åtgärdas kontaktas rektor.
 4. Om problemet kvarstår kan du anmäla ditt ärende till skolans styrelse.
 5. Om deltagaren upplever att problemet fortfarande kvarstår kan han eller hon göra en skriftlig anmälan till FSR. Se följande länkar:

  http://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/publikationer-och-remissvar/foldrar-och-broschyrer/dina-rattigheter-pa-folkhogskola

  http://www.folkbildningsradet.se/for-folkbildare/jag-jobbar-pa-folkhogskola/studerandefragor/studeranderatt/att-gora-en-anmalan

  Observera att anmälan måste göras inom ett år efter deltagaren lämnat utbildningen.

  Om du som deltagare anser att det på skolan förekommer trakasserier eller kränkningar skall du vända dig till rektor, som skall förebygga och åtgärda problem i arbetsmiljön och är ytterst ansvarig enligt arbetsmiljölagen. Du kan även kontakta skolans skyddsombud.

 

 

Rutiner gällande disciplinära problem

 

Fusk

Med fusk avses kopierat material eller av annan person framtaget material som deltagaren påstår är sitt eget och/eller om materialet saknar källhänvisning.

Om fusk upptäcks tar berörda handledare och rektor samtal med deltagaren om åtgärder. Åtgärderna bestäms från fall till fall beroende på fuskets omfattning. Samtalet skall dokumenteras skriftligt och bevittnas av alla parter med underskrift.

Om fusk upprepas kan deltagaren komma att avstängas från studier under en begränsad tid.

 

Alkoholproblem

Vid misstanke om alkoholproblem tas samtal med deltagaren tillsammans med kursansvarig och rektor. Om det stör studierna vidtas individuella åtgärder.

I övriga fall tillämpas gällande svensk lagstiftning. Om deltagare bryter mot lagen kan detta leda till avskiljning från studier. I sådana fall genomförs samtal med deltagaren.

 

Droger

Användning/innehav/spridning av i Sverige illegala droger eller av receptbelagda mediciner utan recept är olagligt och alltså inte tillåtet.

 1. Vid misstanke om användning av illegala droger tas samtal mellan kursansvarig, rektor och deltagare. Skolan kan begära att urinprov lämnas.
 2. Om deltagare ertappas med innehav eller bruk av illegala droger, eller ertappas påverkad, åligger det skolan att kontakta polis och/eller sociala myndigheter.
 3. Eventuell avstängning eller avskiljning bedöms individuellt.

Datorbruk

Om en deltagare bryter mot de överenskommelser som undertecknats vid datoravtalet stängs deltagaren av från tillgång till datorsalar och skolans datornätverk under fem dagar.

 

Diskriminering, hot, trakasserier och kränkande behandling

Vid olika former av diskriminering, hot, trakasserier eller kränkande behandling gentemot andra deltagare eller skolans personal utfärdas varning. Vid upprepade varningar avstängs deltagaren från skolans undervisning.

 

Brott mot reglerna vid boende på Svefis internatboende

Boendereglerna delas ut vid hämtning av nyckel till rummet varvid deltagaren även skriver på ett enskilt avtal.

Brott mot reglerna medför varning. Upprepade brott mot boendereglerna kan medföra avskiljning.

 

 

Rutiner för öppenhet och arkivering

Gällande inskickade handlingar i samband med ansökan till långkurs (utbildning som varar i minst 1 år):

Inskickade handlingar från person som antas till kursen arkiveras i fem år.

Inskickade handlingar från person som ej antas till kursen arkiveras i ett år.

Efter ovan angiven tidsgräns strimlas de inskickade handlingarna i dokumentförstörare.

 

Gällande intyg:

Intyg från långkurser arkiveras utan tidsbegränsning.

Deltagare som studerat en långkurs vid Svefi kan beställa kopia på sitt tidigare utfärdade intyg.

 

Gällande öppenhet:

Svefi är ej skyldig att utlämna information om verksamheten eller om deltagare.

Svefi är ej heller förhindrad att utlämna information.

Svefi antar generellt en öppen och serviceinriktad attityd.

 

 

Deltagarvårdplan

Målsättningen är att kursdeltagaren ska kunna:

• Känna sig trygg på skolan,
• Veta vem han eller hon kan vända sig till vid problem,
• Få hjälp att kontakta relevanta instanser (exempelvis psykiatrisk hjälp eller vårdcentral) vid önskemål/överenskommelse.

Om du som deltagare känner dig kränkt eller särbehandlad, tveka aldrig att söka stöd hos klasskamrater, lärare, rektor, eller någon annan du känner förtroende för.

Åtgärder som tillämpas skiljer sig åt från fall till fall. Den utsattas väl ligger alltid i centrum för beslutsprocessen.

 

 

Rutiner gällande deltagarvård

Deltagare som har problem och frågor kontaktar expedition eller rektor. De hjälper dig att gå vidare.

 

 

Deltagarinflytande

Deltagaren kan påverka sin skolgång vid Svefi på flera olika vis.

SG (Skolgemenskapen) möts regelbundet. Varje kurs representeras av en deltagare, och olika frågor tas upp och beslutas om i samarbete med rektor och lärarrepresentant. Om du som deltagare vill ta upp en särskild fråga (t.ex. förslag om resa eller liknande) kan du prata med din kurs SG-representant, så tar denna upp ämnet vid nästa SG-möte.

Deltagaren kan välja två (eller flera) valfria tillvalsämnen att utöka sina studier med.

Deltagaren får även påverka utformningen av dennas schema och bl.a. ange när deltagaren helst vill läsa vilka ämnen.

Haparanda #pågränsen